hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน , เบอร์ฉุกเฉิน , เหตุด่วน , แจ้งเหตุ


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขฉุกเฉิน    
ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 199
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม. 1555
         
แจ้งเหตุร้าย    
กองปราบปราม 1195
ตำรวจทางหลวง 1193
สายด่วนกรมทางหลวง 1586
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ศูนย์นเรนทร 1669
         
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.    
มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. 0-2226-4444-8
ศูนย์วิทยุรามา 0-2354-6999
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ 1691
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ) 1646
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก 1584
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96) 1677
สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644
         
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ    
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196
ศูนย์ประชาบดี1300
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย) 0-2713-6793
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667
ศูนย์ดำรงธรรม 1567
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ 1579
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ) 1688
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี 0-2282-3892
สายด่วนบัตรทอง 1330
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166
         
แจ้งบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย    
ธนาคารกรุงเทพ 1333
ธนาคารกรุงไทย 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
ธนาคารซิตี้แบงก์ 1588
ธนาคารทหารไทย 1558
ธนาคารไทยธนาคาร 0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
ธนาคารธนชาต 1770
ธนาคารนครหลวงไทย 0-2828-8000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 0-2285-1555
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 1595
ธนาคารออมสิน 0-2299-8555
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-2202-2000
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 0-2614-4800
สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต 1188
         
         
  • หมายเลขโทรศัพท์สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • หมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรวจ
  • หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขต กทม.