hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

Vision : วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 


วิสัยทัศน์

     " สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์"

พันธกิจ

         1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
         2. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่
         3. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภาพพื้นที่
         4. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
         5. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารภัย
         6. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัคร เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุกการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          8. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
         9. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระงับและป้องกันอัคคีภัย