hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
อบรมดับเพลิง

 


      สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ ชุมชน โรงเรียน และ หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ บางเขน สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง
                      ติดต่อ สอบถาม 081-659-1199
                หรือ โทร 02-521-0397 , 02-521-1557

อบรมดับเพลิง ศูยน์สาธารณสุข 34