hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด: เอกสาร
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 10/02/2009 14:22 ดาวน์โหลด: 3144 ดาวน์โหลด ()
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฎิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.2548
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฎิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.2548
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 10/02/2009 14:24 ดาวน์โหลด: 1678 ดาวน์โหลด ()
โครงการสร้างสถานีดับเพลิงใหม่ 6 สถานี
โครงการสร้างสถานีดับเพลิงใหม่ 6 สถานี
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 10/02/2009 14:26 ดาวน์โหลด: 1776 ดาวน์โหลด ()
มาตรการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง
มาตรการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 10/02/2009 14:29 ดาวน์โหลด: 5261 ดาวน์โหลด ()
รับมือแผ่นดินไหว
รับมือแผ่นดินไหว
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 10/02/2009 16:42 ดาวน์โหลด: 1426 ดาวน์โหลด ()
รับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง Storm surge
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. ในระดับวิกฤติและกรณีคลื่นพายุซัดฝั่ง Storm surge
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 10/02/2009 16:45 ดาวน์โหลด: 1214 ดาวน์โหลด ()
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1970 (พ.ศ.2537)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1970 ( พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. พ.ศ. 2511. เรื่องแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง (แก้ไขครั้งที่ 2)
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 20/02/2009 22:20 ดาวน์โหลด: 2809 ดาวน์โหลด ()
รับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง Storm surge 2
รับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง Storm surge 2
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 04/03/2009 21:58 ดาวน์โหลด: 7450 ดาวน์โหลด ()
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 11/04/2009 20:18 ดาวน์โหลด: 89929 ดาวน์โหลด ()
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 11/04/2009 20:29 ดาวน์โหลด: 9333 ดาวน์โหลด ()
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 28 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 28 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 11/04/2009 20:43 ดาวน์โหลด: 10662 ดาวน์โหลด ()
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 103
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 103
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 11/04/2009 20:44 ดาวน์โหลด: 8417 ดาวน์โหลด ()
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2555
License: O/S: เวอร์ชั่น:
เพิ่มเมื่อ: 17/08/2013 17:49 ดาวน์โหลด: 7702 ดาวน์โหลด ()