hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> อุปกรณ์การดับเพลิง
บทความ: อุปกรณ์การดับเพลิง
Fire Pump ( ปั๊มน้ำดับเพลิง )


การตรวจสอบถังดับเพลิง ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่


การตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)


การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)


เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ


ประวัติเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)


วิธีการใช้ถังดับเพลิง


อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)