hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)
บทความ: การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ตอนที่ 1


ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio-Pulmonary Resuscitation : CPR) ตอนที่ 2


ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio-Pulmonary Resuscitation : CPR) ตอนที่ 3


ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบาดแผลไฟลวก


การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (CASUALTY HANDING)


การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ


ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล


ลำดับความสำคัญเพื่อให้การปฐมพยาบาล


การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและข้อต่อ


การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกหัก


การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกเชิกกรานหัก


การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกขากรรไกรล่างหัก


การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกไหปลาร้าหัก


การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกซี่โครงหัก


การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกข้อมือหัก