hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
บทความ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้


ความปลอดภัยในอาคารตึกแถว


การหนีเพลิงไหม้ในอาคารสูง


ก๊าซหุงต้ม คือ อะไร ?


การใช้ก๊าซหุงต้ม


การใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย


กทม.เร่งพัฒนางานดับเพลิง พร้อมคุมเข้มการตรวจสอบอาคารสูง


ไฟไหม้ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้


อัคคีภัย ป้องกันได้ แค่ใส่ใจ


วิธีปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้


จัดระเบียบบ้าน ป้องกันอัคคีภัย


ทำอย่างไร ให้รอดจากไฟไหม้


หลักการง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ


วางแผนหนีไฟ เพื่อชีวิตคุณ


กฎหมายควบคุมเพลิงไหม้อาคารสูง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522