hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) >> การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกไหปลาร้าหัก
การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกไหปลาร้าหัก

การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุกระดูกไหปลาร้าหัก

สาเหตุ
     อาจเกิดจากการถูกตีที่ไหปลาร้า หรือหกล้มเอาไหปลาร้ากระแทกวัตถุของแข็ง หกล้มในท่ามือยันพื้นและแขนเหยียดตรง จะทำให้มีกระดูกไหปลาร้าหัก

อาการและอาการแสดง
     บริเวณไหปลาร้าที่หักจะบวมและเจ็บปวด คลำพบรอยหักหรือปลายกระดูกที่หัก ถ้าจับกระดูกไหปลาร้าโยกดูจะพบเสียงกรอบแกรบ ยกแขนข้างนั้นไม่ได้ ผู้บาดเจ็บจะอยู่ในลักษณะหัวไหล่ตกและงุ้มมาข้างหน้า

                                  กระดูกไหปลาร้าหัก (ด้านซ้าย)
                                  ภาพที่ 6 กระดูกไหปลาร้าหัก (ด้านซ้าย)


การปฐมพยาบาล

     วิธีที่ 1 ใช้ผ้าผืนโตๆ 2 ผืน ผืนหนึ่งทำเป็นผ้าคล้องคอให้ห้อยแขนข้างที่มีกระดูกไหปลาร้าหักนั้นเอาไว้ ให้ต้นแขนแนบกับทรวงอก แล้วใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งพันรอบใต้แขนนั้นอยู่ติดกับทรวงอก ใต้รักแร้ข้างดี โดยวิธีเช่นนี้จะเป็นการกันไม่ให้แขนข้างนั้นเคลื่อนไหว กระดูกไหปลาร้าที่หักจะได้อยู่นิ่ง

                              วิธีการเข้าเฝือกกระดูกไหปลาร้าหักวิธีการเข้าเฝือกกระดูกไหปลาร้าหัก
                                    ภาพที่ 7 วิธีการเข้าเฝือกกระดูกไหปลาร้าหัก      วิธีที่ 2 ใช้วิธีพันผ้ายืดเป็นรูปเลขแปด บริเวณหัวไหล่ 
                                            การใช้ผ้ายืดพยุงกระดูกไหปลาร้าหัก
                                   ภาพที่ 8 การใช้ผ้ายืดพยุงกระดูกไหปลาร้าหักที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร