hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) >> การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ
การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ

การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ

            การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อผู้ประสบภัยคนเดียวโดยไม่ใช้เครื่องมือแต่อาจจะมีอุปกรณ์ประกอบบ้างเล็กน้อยนั้นย่อมกระทำได้หลายวิธีสำหรับวิธีการที่เหมาะสมโดยปราศจากเครื่องมือนั้นมีดังนี้

(ก) การแบกบนบ่า (Fireman’s Carry)

(ข) การช่วยพยุงให้เดินไป (Supporting Carry)

(ค) การให้ขี่หลัง (Saddle back Carry)

(ง) การอุ้ม (Arms Carry)

(จ) การให้เกาะหลัง (Packstrap Carry)

(ฉ) การแบกด้วยสะโพก (Nurse Crawl)

(ช) การคลานลาก (Fireman’s Crawl)

(ซ) การอุ้มลากหรือการอุ้มเคลื่อนลงบันได (Fireman’s drag of Removal Down Stairs Methood)

(ฌ)  การแบกให้หลังชนกัน (Backlife and Carry)

(ญ)  การคลานราบ(Postol-belt Drag)

(ฎ)  การแบกไว้บนหลัง (Pistol-Carry)

         วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการอุ้ม-แบก ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่จะนำมากล่าวถึงต่อไปนี้ซึ่งเป็นการอุ้มแบก โดยใช้เจ้าหน้าที่คนเดียวนี้ย่อมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเหมาะสำหรับสถานการณ์นั้นๆ แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการอย่าพยายามแบกหามผู้ประสบภัยที่กระดูกสันหลังหักหรือคอพัก