hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) >> การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (CASUALTY HANDING)
การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (CASUALTY HANDING)

การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (CASUALTY HANDING)

ความหมาย :-
               คำว่า “ผู้ประสบภัย”  หมายถึง  บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ภัยอันเกิดจากสงคราม  ภัยจากความไม่สงบภายใน  หรือภัยจากการจลาจลภายในประเทศ  ภัยจากการถูกสิ่งปรักหักพังทับ  และภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเหล่านี้เป็นต้น 

               ส่วน “การเคลื่อนย้าย”  นั้นหมายถึงการช่วยผู้ประสบภัยออกจากที่ที่ได้เกิดภัยนั้นๆ ทั้งที่กำลังได้รับภัยนั้นอยู่ หรือหลังจากเหตุภัยนั้นๆ ได้สงบแล้ว

               ดังนั้นการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หรือ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับฝึกอบรมทางวิชาการนี้มาอย่างถูกต้อง  และมีความชำนาญพอแล้ว

วัตถุประสงค์ :-

               วัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยก็เพื่อจะช่วยชีวิต  โดยเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ ด้วยความรวดเร็วที่สุด  และพยายามไม่ให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตราย  หรือ ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเคลื่อนย้ายเท่าที่จะทำได้

 

หลักการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย :-

               เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยผู้ช่วยเหลือ จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

1. เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

2. ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว มีสติ  และไหวพริบดี

3. หาสาเหตุว่าภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยชนิดใด(ในกรณีที่เหตุการณ์ได้สงบลงแล้ว)

4. จากข้อ 3 ก็เพื่อที่จะนำมาวินิจฉัยว่า  บุคคลผู้ได้รับภัยนั้นบาดเจ็บด้วยเหตุใด

5. เมื่อเข้าถึงตัวผู้ป่วยต้องวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยโดยฉับไว  เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาว่าจะใช้วิธีใดเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  จึงจะเหมาะสมและได้ผลดี

6. ควรพิจารณาว่าผู้ประสบภัยมีขนาดรูปร่างเล็กใหญ่ เพียงใด เพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยนำวิธีต่างๆ มาเลือกใช้ให้เหมาะสมได้ผลดี

7. ทิศทางแนวทางในการเคลื่อนย้ายนั้นจะต้องพิจารณาถึงการเข้าออกโดยฉับไว อันเป็นทางเข้าออกที่จะนำไปสู่ความปลอดภัย

8. คำนึงถึงกำลังของเจ้าหน้าที่  ที่เข้าการช่วยเหลือว่ามีมากน้อยเพียงใด  เพื่อจะพิจารณาได้ว่า จะเข้าทำการช่วยผู้ประสบภัยคนหนึ่ง ต่อเจ้าหน้าที่หนึ่งคน  หรือ คนหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่สองคน สามคน หรือ  สี่คน  แล้วแต่กรณี

9. เมื่อผู้ป่วยไปสู่ที่ปลอดภัยแล้วควรนำผู้ป่วยนอนเปลพยาบาล  หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับความอบอุ่นปลอดภัยมากที่สุด

10. ควรทำการปฐมพยาบาลเท่าที่จำเป็นด้วยการให้ความช่วยเหลือขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยปัจจุบันเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจถึงแก่ชีวิต  เช่น  ในการห้ามเลือด  และ การช่วยหายใจเป็นต้น

11. นำผู้ประสบภัยหรือผู้บาดเจ็บส่งถึงมือแพทย์  พยาบาล  หรือ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในช่วงเวลาอันสั้นที่สุด


การจำแนกวิธีการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย :-

             การจำแนกวิธีการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ประสบภัยนั้นอาจจำแนกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ 2 วิธีคือ

         1. การเคลื่อนย้ายโดยปราศจากเครื่องมือ

         2. การเคลื่อนย้ายโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

              การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยไม่ใช้เครื่องมือหรือใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นอาจใช้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตั้งแต่หนึ่งคน  สองคน  สามคน หรือ สี่ห้าคน ต่อผู้ประสบภัยคนเดียว ทั้งนี้ย่อยขึ้นกับแล้วแต่กรณี

              อนึ่งควรเข้าใจว่าการใช้เทคนิคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และในกรณีผู้ป่วยหนักควรจะใช้เปลหาม  แต่อย่างไรก็ตามในภาวะต่างๆ เช่นไฟไหม้  หรือการพังทลายในขณะเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นนั้นจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกก่อนโดยเร็ว