hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE >> STORM SURGE ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
STORM SURGE ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
         คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE ทำให้น้ำท่วม มีคลื่นสูงซัดเข้าฝั่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็อาจมีระดับน้ำท่วมสูง อย่างรวดเร็ว ควรปฏิบัติตัวดังนี้
  • เมื่อได้รับแจ้งเตือนให้อพยพ ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูง อาคารที่มั่นคงแข็งแรงทั้งคนและสัตว์เลี้ยงหรืออพยพตามเส้นทางที่กำหนดภายใต้การแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่
  • ถ้าอยู่ริมน้ำ ให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในที่ที่จะใช้งานได้เมื่อเกิดน้ำท่วม
  • เมื่อมีกระแสน้ำหลากทำลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม ฯลฯให้ระวังกระแสน้ำพัดพาไป
  • อย่าขับรถยนต์ฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลาก แม้บนถนนก็ตาม
  • ถ้าน้ำท่วมมาก รถออกจากบ้านไม่ได้ ให้ใช้แม่แรงยกรถ แล้วนำอิฐบล็อกหรือขอนไม้ใหญ่ หรือเหล็กค้ำยันไว้ ให้รถลอยสูงหนีน้ำ
  • หากระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ให้หาทางเคลื่อนย้ายสิ่งของไปไว้ชั้นบนของบ้าน
  • อย่าลงเล่นน้ำ อาจพบอุบัติภัยอื่น ๆ อีกได้
  • หากน้ำท่วมขัง จะเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารให้ระวังความสะอาดของน้ำบริโภค