hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE >> STORM SURGE ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากวาตภัย
STORM SURGE ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากวาตภัย
คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE มาพร้อมกับพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง จึงต้องระวัง ดังนี้
       ติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ อย่างสม่ำเสมอ
ตรวจสอบบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ว่ามั่งคงแข็งแรง ปลอดภัยจากลมแรงหรือไม่ สิ่งของที่อาจจะหล่นลงมาแตกหักได้ง่าย ให้จัดวางในที่ปลอดภัยหรือผูกมัดให้แน่นหนา
      ตรวจสอบต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณใกล้เคียงอาคารบ้านเรือนหากจะเป็นอันตรายเมื่อเกิดพายุให้ตัดเสีย
      เมื่อเกิดลมพายุ ไม่ควรออกไปในที่โล่งแจ้งเพราะอาจเกิดอันตรายได้ควรอยู่ในที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยอย่าเปิดเมื่อพายุพัดผ่าน
      เมื่อพายุพัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ล้มทับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย หรือมีคนบาดเจ็บ ให้รีบแจ้งสำนักงานเขต หรือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 199