hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> เทคนิคนักดับเพลิง >> รหัสวิทยุสื่อสาร ที่ควรทราบ
รหัสวิทยุสื่อสาร ที่ควรทราบ
 • รหัสวิทยุ      
  ว.00 ให้รอ      
  ว.0 คำสั่ง      
  ว.1 ที่ไหน      
  ว.2 รับทราบข้อความ , ได้ยินหรือไม่      
  ว.3 ทวนข้อความ      
  ว.4 ปฏิบัติหน้าที่      
  ว.5 ความลับ      
  ว.6 ติดต่อโดยตรง      
  ว.7 ขอความช่วยเหลือ , ขอการสนับสนุน      
  ว.8 รายงานเป็นข้อความยาว      
  ว.9 สัญญาณไฟวับวาบ      
  ว.10 หยุดรถปฏิบัติหน้าที่      
  ว.11 หยุดรถไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่      
  ว.12 หยุดรถไม่ปฏิบัติหน้าที่ ติดต่อไม่ได้      
  ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์      
  ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่      
  ว.15 ให้ไปพบ      
  ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยู           
           16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง รับสัญญาณไม่ได้           
           16-2 รับฟังไม่ชัดเจน สัญญาณขาดหาย           
           16-3 รับฟังพอได้           
           16-4 รับฟังได้ชัดเจน           
           16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก      
  ว.17 มีเหตุอันตราย , ห้ามผ่าน       
  ว.18 ระบบเครื่องยนตืขัดข้อง      
  ว.19 สถานีวิทยุถูกรบกวน      
  ว.20 จับกุม , ตรวจค้น      
  ว.21 ออกจาก.....      
  ว.22 ถึง......      
  ว.23 ผ่าน.......      
  ว.24 เวลา      
  ว.25 ไปที่......      
  ว.26 ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด      
  ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์      
  ว.28 ประชุม      
  ว.29 ธุระ      
  ว.30 ขอทราบจำนวน      
  ว.31 ความถี่ช่อง 1      
  ว.32 ความถี่ช่อง 2      
  ว.33 ความถี่ช่อง 3      
  ว.34 ความถี่ช่อง 4      
  ว.35 เตรียมพร้อมปฏบัติหน้าที่      
  ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา      
  ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา      
  ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3      
  ว.39 การรจราจรติดขัด      
  ว.40 อุบัติเหตุรถชน      
  ว.41 สัญาณไฟจราจรขัดข้อง      
  ว.42 ขบวน      
  ว.43 จุดสกัด , ตั้งด่าน      
  ว.44 ติดต่อทาง Fax      
  ว.50 รับประทานอาหาร      
  ว.55 อำนวยความสะดวก      
  ว.60 ญาติ      
  ว.61 ขอบคุณ      
  ว.62 สิ่งของ      
  ว.63 บ้าน      
  ว.64 ธุรกิจส่วนตัว      
  ว.601 เครื่องวิทยุ รับ-ส่ง      
  ว.602 สายอากาศวิทยุ      
  ว.603 รถยนต์      
  ว.604 ดูโทรทัศน์      
  ว.605 รับประทานอาหารา      
  ว.606 พูดเท็จ      
  ว.607 กิจธุระส่วนตัว      
  ว.608 ก่อกวน      
  ว.609 คลื่นรบกวน      
  ว.610 คิดถึง      
  ว.621 เงิน      
  ว.100 ขอโทษ
   
 • รหัสการแจ้งเหต       
  เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า      
  เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ      
  เหตุ 204 เพลิงไหม้บ้านเรื่อนประชาชน      
  เหตุ 206 เพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม