hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย >> กทม.เร่งพัฒนางานดับเพลิง พร้อมคุมเข้มการตรวจสอบอาคารสูง
กทม.เร่งพัฒนางานดับเพลิง พร้อมคุมเข้มการตรวจสอบอาคารสูง

กทม.เร่งพัฒนางานดับเพลิง พร้อมคุมเข้มการตรวจสอบอาคารสูง

สภา กทม.เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการ ดับเพลิงในอาคารสู่มาตรฐานสากล
          สภา กทม.เร่ง กทม.พัฒนาประสิทธิภาพ การดับเพลิงในอาคารสูงสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ เร่งสำรวจโครงสร้าง และความมั่นคงของอาคาร รองรับผลกระทบจากเหตุเกิดแผ่นดินไหวด้วย
          นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิก สภา กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตห้วยขวาง ใน ฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนว ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงในอาคาร สูงกล่าวถึงประสิทธิภาพการดับเพลิงในอาคาร สูงของกทม.ว่า กทม.ควรออกกฎหมายข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติที่สามารถสร้างความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ด้านการป้องกัน สาธารณภัย รวมทั้งควรกำหนดกรอบ หรือแนว ทางในการตรวจสอบอาคารที่ชัดเจนเพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสนอให้มีการจัดทำพิมพ์เขียวในรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สะดวกต่อการ จัดเก็บและสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
            ด้านนายทวีศักดิ์ กมลเวชช ส.ก. เขต บางพลัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การเกิดแผ่นดินไหว ที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอาคารที่สูงประมาณ 10 ชั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายด้านโครงสร้าง ควร เร่งสำรวจโครงสร้างและความมั่นคงของอาคาร รวมทั้งฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ให้สามารถเตรียมพร้อม เผชิญภัยได้ในระดับที่เหมาะสมและให้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร เจ้าหน้าที่และประชาชนด้วย
            นายนิยม กรรณสูต ผู้อำนวยการสำนัก ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวว่า กทม. กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอาคารที่ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัย พร้อมให้อาคารมีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และอบรมความรู้พื้น ฐานด้านการป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนสร้าง ความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตัวอาคาร อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้เร่งพัฒนาโครงสร้าง ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ไป สู่ระดับมาตรฐานสากล

 

เตือนไม่ส่งรายงานตรวจสอบอาคาร ตามกำหนดมีโทษทั้งจำ/ปรับ

         นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตลาดกระบัง ใน ฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนว ทางการดำเนินการกรณีที่ไม่มีการเสนอรายงาน ผล การตรวจสอบอาคารภายในกำหนดตามกฎ กระทรวง กล่าวว่า เจ้าของอาคารใดไม่ส่งรายงาน ตรวจสอบอาคารตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้ง ปรับ นอกจากนี้ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ ไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งการตรวจสอบอาคารนั้นจะทำการตรวจทุก ๆ 5 ปี โดยอาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่กทม. มีการ ต่อเติมดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร ทำให้เกิด ปัญหาความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร รวมทั้ง ปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรองอาคาร ปลอดภัยให้กับอาคารที่ส่งผลการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ บริษัทผู้ตรวจสอบมีการแข่งขันราคา ค่าตรวจสอบทำให้ราคาเริ่มลดลง ส่งผลให้การ ตรวจสอบอาจไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน และขาด ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรมีการประเมิน ผลดีและผลเสียของการตรวจสอบอาคารเพื่อนำ ไปปรับปรุงข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ด้านอาคารต้องมีความพร้อมในเรื่อง ของอุปกรณ์ป้องกันภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ เกิดอุบัติภัย รวมทั้ง เร่งตรวจสอบค่าธรรมเนียม ในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานเท่ากัน เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าของ อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ แห่งความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยใน การใช้อาคารต่อไป

ที่มา : สำนักข่าวไทย กรุงเทพมหานคร

เรื่องจาก http://www.safetylifethailand.com